ดร.นิคม สุวรรณวร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาระบบประมวลภาพและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีผู้ร่วมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในด้านการวิเคราะห์ภาพ ด้านการแพทย์และวิศวกรรมฟื้นฟู

ดร.นิคม กล่าวว่า "การพัฒนาระบบดังกล่าวออกแบบเพื่อพัฒนา ระบบศูนย์อัจฉริยะ ที่สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจากที่ผ่านมาจะเห็นว่าคนชราบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากการล้ม ทำให้ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อออกแบบและพัฒนา อัลกอริทึมทางด้านการประมวลผลภาพ ในการวิเคราะห์การทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ และวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติได้ โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา ในการทำกรณีศึกษา โดยทางทีมวิจัยได้ติดตั้งระบบควบคุมหลัก และจะมีกล้องวิดีโอติดไว้ในห้องที่พักอาศัยเพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนชราที่พักอาศัยในมูลนิธิฯ อีกทั้งระบบยังอออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางไกลเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน คือเราสามารถจะดูได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เนตจึงสะดวกต่อบุตรหลานที่สามารถดูได้จากที่ทำงาน หรือที่อื่นๆ "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นาคะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่า ระบบดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือคนชราที่ไม่มีญาติ และไม่มีผู้ดูแล เพราะระบบจะเฝ้าระวังและในอนาคตจะทำการพัฒนาเพื่อเตือนให้ทราบหลังจากมีการจับประมวลภาพ เพราะคนชราส่วนใหญ่หลังการล้มจะมีผลกระทบไปถึงสมองซึ่งเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย"

การพัฒนาระบบระบบประมวลภาพและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งผลงานของ ดร.นิคม สุวรรณวร และทีมงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู ที่ได้พัฒนาโปรแกรมด้วยตนเองทั้งหมด จึงเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน นั่นคือการความรู้และทฤษฎีไปทำประโยชน์กับเกิดกับชุมชน โดยทางผู้พัฒนาจะพัฒนาจนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุจากการประมวลภาพผ่านโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นมา