Prof. Dr. Nikola Grujic คณบดีคณะแพทยศาสตร์ University of Novi Sad (UNS) สาธารณรัฐเซอร์เบีย และคณะรวมจำนวน 4 ท่าน ได้เดินทางมามาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30-15.00 น. เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

พร้อมด้วย รองศาสตาจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนวล ผู้อำนวยการสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ และ ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้ให้การต้อนรับ รวมทั้งได้นำเสนอผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ให้แก่คณะผู้บริหารดังกล่าว เพื่อการพิจารณาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันในอนาคต