ผศ.ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ทีมงาน เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวการการเชื่อมความสัมพันธ์งานของชุมชน กับ คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ผู้จัดการโครงการบัณฑิตอาสา คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

การร่วมหารือในครั้งนี้ ทางคณะทำงานของโครงการบัณฑิตอาสา ได้ร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาชุมชน โดยมีบัณฑิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนพร้อมทั้งรับปัญหาต่างๆ ที่สามารถนำความรู้ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยจากคณะต่างๆ ของ ม.อ.นำงานวิจัยเข้าไปช่วยเหลือ ในโอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับข้อมูลและปัญหาเพื่อนำมาหารือในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน โดยนำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้าไปแก้ปัญหาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชุมชน อาทิ การบำบัดน้ำเสีย การผลิตแก๊สชีวภาพ เครื่องแยกน้ำมันดินออกจากนำส้มควันไม้ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ การนำระบบเซนเซอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นต้น