นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก การประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ซึ่งการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นภายใน งานมหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศแห่งประเทศไทย 2010 เมื่อวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นศูนย์ประสานงานการแข่งขัน NSC2010 ในภาคใต้ ซึ่งมี อาจารย์มัลลิกา อุณหวิรรธน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานในภาคใต้

นับถึงปัจจุบัน มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้นรวม 5,616 โครงการ ทั้งนี้จากจำนวนโครงการที่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาส่งเข้ามาร่วมในโครงการรวม 10,265 ข้อเสนอโครงการ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า

 
100 สถาบัน การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนา

ซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้น

ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับ

ประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนามืออาชีพ

ต่อไประดับประเทศ โดยนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 

 รางวัลที่ 1: จำนวน 1 รางวัล จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
ผู้พัฒนา: นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล,นายชนาสิน ภานุวัฒนากูล และนายธนไชย จริญมรรค
อ.ที่ปรึกษา: ดร.อนันท์ ชกสุริวงศ์
ประเภทโครงการ:โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา)
ชื่อโครงการ : ดีเจแตงโม แตงโมพันธุ์ไทย หัวใจนักดนตรี

รางวัลที่ 2: จำนวน 1 รางวัล
ผู้พัฒนา:นายพงศ์ชัย ตั้งบวรวีรกุล,นายพิรุณ์วัฒน์ มุตตาหารัช,นายณัฐิธัช เลิศจำรัสพงศ์
อ.ที่ปรึกษา: อาจารย์สุธน แซ่ว่อง
ประเภทโครงการ :MobileApplication (หัวข้อพิเศษ)
ชื่อโครงการ : ระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่ออัจฉริยะ

รางวัลที่ 3: จำนวน 1 รางวัล
ผู้พัฒนา:นายพงศ์ศิริ เตชวิทูรวงศ์,นายชวัล วัฒนากิจจากุล,น.ส.ประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ
อ.ที่ปรึกษา: อาจารย์สุธน แซ่ว่อง
ประเภทโครงการ:โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา
ชื่อโครงการ : โปรแกรมติดตามพัฒนาการในการเขียนโปรแกรม

รางวัลที่ ชมเชย: จำนวน3 รางวัล
ผู้พัฒนา:นายวรศักดิ์ ตั้งกุลทวีทรัพย์,นายธนพล จินดาพิทักษ์,นายพีระศักดิ์ รัตนมณี
อ.ที่ปรึกษา: อาจารย์สุธน แซ่ว่อง
ประเภทโครงการ :BEST2010 การแข่งขันสุดยอดซอฟต์แวร์แบ่งคำภาษาไทย
(Thai Word Segmentation Software Contest)
ชื่อโครงการ : การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิดไฮบริด

ผู้พัฒนา:นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์,นายศาณศรัณย์ สุขวงศ์วิวัฒน์,นายชวลิต ฉัตรชัยพันธ์
อ.ที่ปรึกษา: อาจารย์สุธน แซ่ว่อง
ประเภทโครงการ:โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา)
ชื่อโครงการ :ว่าวไทยมหาสนุก

ผู้พัฒนา:นายธนพฤทธิ์ นันทวุฒิกุล,น.ส.รัชฎาพร ทองมาก,น.ส.สุรีย์พร อังสุภานิช
อ.ที่ปรึกษา:ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์
ประเภทโครงการ :โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ (นักศึกษา)
ชื่อโครงการ : เอกสารไพเราะ