เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ดร.สุธรรม สุขมณี รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบโล่รางวัล จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "เนื่องในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาคณะที่เน้นการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2551" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์