คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรทุนเป็น รางวัลสำหรับผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ต่อชุมชน ในปี 2552 นี้

คณะกรรมการฯ ได้ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลทั่วไป ซึ่งในส่วนของรางวัลทั่วไป อาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลคือ ผลงานเรื่อง ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร เจ้าของผลงาน ผศ.ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร นางสาวนิรัติศัย รักมาก และนางจรรยา อินทมณี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นอกจากนี้ ผลงานของคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หมอนรองศรีษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพาราแปรรูปป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัด ซึ่ง ผศ. ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมเป็นคณะทำงาน ได้รับรางวัลทั่วไปเช่นกัน