เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำวิจัย" ให้แก่ นักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ที่เข้าฝึกประสบการณ์งานวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 คน เพื่อเข้าฝึกงานและร่วมทำงานกับนักวิจัยของสถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย ตามหัวข้อที่สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัยทำอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2552 เป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

 

โดยมีสถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย ที่รับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์งานวิจัย ดังนี้ 
1. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์) จำนวน 6 คน 
2. สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู (รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา) จำนวน 4 คน 
3. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน จำนวน 2 คน (รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร) 
4. สาขาความเป็นเลิศสาขาวิศวกรรมเคมี (ผศ.ดร.ราม แย้มแสงสังข์) จำนวน 3 คน 
5. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน (ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร) 
6. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว (ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์) จำนวน 3 คน 
7. ทีมวิจัยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (ผศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช) จำนวน 2 คน 
8. ทีมวิจัย High-Performance Embedded Systems จำนวน 2 คน and Applications (ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์) 
9. ทีมวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 2 คน (ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ )