นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) 2010 โดยมีนักศึกษาเจ้าของผลงานคือนายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นายชนาสิน ภานุวัฒนากูล และนายธนไชย เจริญมรรคโดยมี ดร.อนันท์ ชกสุริวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จากผลงานคือ ดีเจแตงโม แตงโมพันธุ์ไทย หัวใจนักดนตรี และเป็นตัวแเทนประเทศไทยเข้าการประกวด Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) 2010 ระหว่างวันที่  12-16 ตุลาคม 2553 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย