เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับสู่การนำเสนอสรุปผลการฝึกงาน / ผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์งานวิจัยของนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ที่เข้าฝึกประสบการณ์งานวิจัยในสถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์

เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับองค์ความรู้จากนักวิจัยโดยตรง สามารถนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการฝึกประสบการณ์ กระบวนการวิจัย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสามารถคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัยได้เบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์งานวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ได้มอบเกียรติบัตรการฝึกประสบการณ์งานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล