ด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM)          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) โดยในแต่ละรายวิชาจะจัดอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ และจะให้บุคคลภายนอก               เข้าร่วมอบรมได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์กรต่อไป รายละเอียดหลักสูตรการอบรม ประจำปี 2560 ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม

วิทยากร

วันที่

จำนวนวัน

1

การใช้งานโปรแกรม Minitab และ

การประยุกต์ใช้ทางสถิติ

อ.ชลทิชา จำรัสพร

(ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Minitab)

28-29 ต.ค.  60

2

2

การใช้งานเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ

อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 7 QC tools)

ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย

25 พ.ย. 60

1

        โดยทุกหลักสูตรรับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 40 ท่าน และค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรละ 1,000 บาท (ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสารและอาหารว่าง ไม่รวมอาหารกลางวัน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mim.psu.ac.th/index.php/public-training หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โทร 0-7428-7428-9 หรือ 089-8704588 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.