ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภายใต้แนวคิดของ “Industry 4.0 : Challenges, Innovation and Opportunity for Logistics and Supply Chain Management” ที่เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลในขณะนี้ โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยในด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ (ThaiVCML) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ความก้าวหน้าในงานวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการและวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในประเทศไทย

1

 

ในการประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย

  1. การบรรยายโดยผู้บรรยายพิเศษจากวงการอุตสาหกรรม คือ คุณนิเวศน์ พิชญานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ คุณสนธิญา หนูจีนเส้ง CCG PLATFORM & DISTRIBUTION SALES DIRECTOR, ASIA PACIFIC & JAPAN INTEL TECHNOLOGY ASIA PTE LTD. ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

    3 4
  2. การนำเสนอผลงานวิชาการโดยคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

    5 6
    7 8
  3. การเยี่ยมชมงาน ณ ท่าเรือสงขลาและท่าเรือปีนัง

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศได้ส่งบทความวิชาการเข้าร่วม 84 บทความ แบ่งเป็น 15 กลุ่มเรื่องที่มีความหลากหลายตั้งแต่ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ อุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเกียรติจากผู้ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมจำนวน 110 ท่าน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ

9 10
11 12
13