ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์และวางแผนการทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และนำผลงานไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Design Project  อยู่ในรายวิชาการออกแบบเครื่องกล 2 มีอาจารย์ผู้สอนคือ ผศ.สมเกียรติ นาคกุล ได้มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบและผลิตรถ สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 ได้มีการนำเสนอผลงาน “รถมินิสกู๊ตเตอร์”  โดยมีกรรมการประเมินผลงานได้แก่ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา และ อาจารย์วิทยา หมาดนุ้ย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษามีความคิดและรู้จักแก้ปัญหาเพื่อที่จะเป็นวิศวกรที่มีความสามารถต่อไปในอนาคต