เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ภูมิภาค-ภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาส

เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จาก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมหารือความก้าวหน้าในความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนจาก บริษัท ห

เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2562 หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  เข้าพบ คุณศุภวัฒน์   ไตรวนาธรรม  ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือวนาวัฒน์ และคุณประสาร&nb

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ ค

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมหลักสูตร “โปรแกรมออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (โปรแกรม BEC)” โ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะดูงาน โดยมี ดร.รุชดี บิลหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศ