เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส พร้อมทีมนักวิจัยคณะวิศวฯ ได้ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคุณกิจจา คล้ายว

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์)และ ห

          ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวศาสตร์ ม.อ. ได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นคณะทำงานฝ่ายบริหารในการติดตั้ง วางระบบโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สา

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม “รำลึก ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข” โดยมีพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศออนไลน์ "กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563" วันพฤหั

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานกล่องฆ่าเชื้อรังสียูวี ได้ส่งมอบชุดกล่องทำความสะอาดหน้ากากอนามัยด้วยรัง