เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการ Tech Startup Entrepreneurs เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3,10 และ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กั

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลั

เมื่อวันที่ 8 และ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร Lean Production ให้กับพนักงานของบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับมอบหุ่นยนต์จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 22  กันยายน 2563  เวลา 13.00 น. ณ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฯ และคณาจารย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ มหาวิทย

                         เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคร

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรอ