คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี           ทีมวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต , ผศ.ดร. สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ , นายจิระศักดิ์ นพรัตน์ , นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และ นางสาวสุนิสา

           เมื่อวันที่ 1เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ณ ห้องจันผา โรงแรมบุรีศรีภ

          ฝ่ายคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทธี จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 เมษา

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มาบรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าและบรรยายเรื่องเส้นทางอาชีพพร้อมแนะนำเทคนิคการสัมภา

          วันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัท Maxim Integrated Products, Thailand ได้จัดโครงการบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท พร้อมคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปฏิบัติสหกิจศึกษา และรับน

          เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต” ณ ห้องประชุมมงคลสุข และ

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญทีมงานจาก บริษัท ThaiGerTec Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโน

เมื่อวันที่  19-21  มีนาคม  2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต” ณ ห้องประชุมมงคลสุข และห้องปฏิบัติ