วันนี้ (15 ธ.ค. 60) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้ต้อนรับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งท่านให้เก

  ผศ.ดร.กฤช สมนึก และคณะ (รศ.กำพล ประทีปชัยกูร, นายทนงศักดิ์  ประสิทธิ์ และนายดุลยาวัชร์  พันธุ์ยูโซ๊ะ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Bronze Prize จากผลงานเรื่อง C

เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร  เพื่อมารับรองหลั

 วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดฝีมือคนไทยตั

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม เป็นประธานการประชุมประเมิน

                   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ "พลังงานในชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์พลังงาน" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 มาศึกษาหาความรู้ภายนอก

วันนี้  (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) ทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ได้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมงคลสุข