เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2561  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล

เมื่อระหว่างวันที่ 19- 30 มีนาคม 2561 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ได้ร่วมฝ

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นำทีมโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ และผศ. สาวิตร์ ตัณฑนุช นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2561  ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วิทยาเขต ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561 ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรี

เมื่อวันที่  23 มีนาคม  2561  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นางสาวปิ่นสิริ พลายด้วง และนายศิรวิทย์ เพ็ชรเรือง ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มเครื่องกลและอุตสาหกรรม จากผลงา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดย H.E. Mr.Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ตระกูล Pal