เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญทีมงานจาก บริษัท ThaiGerTec Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโน

เมื่อวันที่  19-21  มีนาคม  2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต” ณ ห้องประชุมมงคลสุข และห้องปฏิบัติ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่าย บริษัท ห้าง

          ฝ่ายคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทธี จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 เมษา

          โครงการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนที่มีควมสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน โดย ผศ.ดร.กฤช สมนึก และทีมวิจัยไบโอดีเซล ยินดีต้อนรับ Prof.IR.DR.Mohamad Shaiful Ashrul Is

          เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต” ณ ห้องประชุมมงคลสุข และ

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ศูนย์บริการวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล (ผู้เชียวชาญด้านพลังงานและผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลย

ประกาศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นักศึกษาเราเก่ง!! การแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (5 วิทยาเขต) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไ