เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Dr.Salim Hiziroglu จาก Resource & Management ,Oklahoma State Universityบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาร

          เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็ม” ณ ห้องดงยาง1 โ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สวทช. นำผู้บริหารโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) วิทยากร (อาจารย์

           เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็ม” ณ ห้องดง

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ร่วมกับ สวทช. ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

          วันที่ 1 มีนาคม 2562 องค์การบริหารจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ   เป็นผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอข้อ

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อการปรับปรุง” ให้กับบุคลากรของบริษัทกรีน ร