นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Contest 2018 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวั

          วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักรียนเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของสา

          เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและกระ

          ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผวจ. ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 12 และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยปัจจุบั

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร "5ส. กับการพัฒนาแบบยั่งยืน" ให้กับบุคลากรของบริษัท บริษัท พีพีไพร์ม จำกัด(มหาชน) ณ ห้องปร

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Anchor and Fire Pro

          “ทีมลูกพระบิดา” นักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการแข่งขัน 2018 Student Formula Japan