เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์และดร. กิตติคุณ ทองพูล ได้ให้การต้อนรับ คณะ

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท Huawei ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสต

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคร

          วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน จัดกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ "นักคิด...นักวิจัย...ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562" โดยรศ.ดร

          วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์ทคโนโลยีและเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมี รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำ

          รศ.ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย Mr.Leo Paul Vaurs ร่วมประชุมและหารือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อหาแนวทางการจัดทำ Unif

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดงาน สวทช. – วิทย์ สัญจร ประจำปี 2561 หัวข้อ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” ครั้ง

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) หัวหน้าภาควิชาวิศวก

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้