เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรมหลักสูตร 5 ส.เพื่อการพัฒนาองค์กร ให้กับพนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด(สำนักงานใหญ่) โดยได้ร

เมื่อวันที่ 15 และ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพ

เมื่อวันที่ 12 และ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบร

ด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาออกแบบ ปฏิรูปยกระดับด่านสะเดา เทียบเท่าด่านสากล จับมือพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวชายแดน เผยเป็นด่านทางบกที่ใหญ่ที่สุด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd. ได้จัดบรรยายแนะนำบริษัทพร้อมทดสอบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมดงยาง 1

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) พร้อมด้วย รศ.ดร. วิริยะ ทองเรือง

วันที่ 23 มกราคม 2563 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร Lean Production ให้กับพนักงานของบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมช่างเหมาและเครื่งกลไทย ได้จัดโครงการอบรมภูมิภาคสัญจรเท็มก้า เรื่อง "ระบบป้องกันฟ้าผ่า ไม่ยากอย่างที่คิด"โดยคุณสุวิทย์ ศรีสุข เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากรองศา