วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายประสาทสุข นิยมราษฎ์ ผอ.ศภ.11 กสอ. พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท เทพไทย โปรดัทค์ จำกั

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คุณเทวินทร์ สิริโชคชัยกุล ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 12 ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร Workshop เรื่อง MSA ( Measurement System Analysis) ให้กับครู/ช่าง และเจ้าหน้า

1. กิจกรรมออกแบบเกมสร้างสรรค์สังคม (วันที่ 19 สิงหาคม 2562)    สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้เลย กดสมัครกิจกรรมที่ 12. กิจกรรมการเรียนรู้ Internet of things with Blynk (วันที่ 20 สิงหาคม 2562)&

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการ “วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดโครงการอบรมเรื่องกระบวนการแยกและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยก แยกของ Lab ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เรื่องกระบวนการแยกแ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 9.30 น.ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณาจารย์ผู้เชียวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดังนี้ รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล, รศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ได้จัดโครงการคณะวิศวกรรมศาสตร์​พบสถานประกอบการ เพื่อนำแนวคิดและข้อมูลที่ได้รับจากสถานประกอบการมาพัฒนาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้สามารถตอบ​โจทย์​ตลาดแ

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กิจกรรมนักศึกษาใหม่ชั่นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แนะการเรียนในคณะฯ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป