สรุปผลการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาส

เมื่อวันที่  1-3  พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ให้กับน้องๆ อายุระหว่าง 9-13 ปีใ

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือรู้จักกั

          เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และบุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี           ทีมวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต , ผศ.ดร. สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ , นายจิระศักดิ์ นพรัตน์ , นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และ นางสาวสุนิสา

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี” ให้กับบุคลากรของบริษัท  ไทยล

          กิจกรรมรับสมัครสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. วันที่ 25 เมษายน 2662 ณ ลานหน้าห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอขอบคุณ

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มาบรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าและบรรยายเรื่องเส้นทางอาชีพพร้อมแนะนำเทคนิคการสัมภา