คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาใน

ทีมวิจัยไบโอดีเซลของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และผศ.ดร.กฤช สมนึก ได้นำเสนอ และจัดภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ "BIODIESEL", His Majesty the King Rama IX Project ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กร

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ดร.ฐานันดร์ศักดิ์   เทพญา รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรจาก สาขาวิชาวิศวกรร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก ประกาศมหาวิทยา

เมื่อวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” ณ ห้องประชุมมงคล

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้

                   ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย เป็นเวลา 1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า : จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ฟอสซิลและถ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :  สำเร็จวุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส.เทียบเท่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกียวข้อง มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอ