ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ PSU 5G Shaowcase ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.45-16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมหารือความก้าวหน้าในความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนจาก บริษัท ห

เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2562 หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  เข้าพบ คุณศุภวัฒน์   ไตรวนาธรรม  ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือวนาวัฒน์ และคุณประสาร&nb

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ Chang Young Engineer Camp รุ่น 10 จำนวน 3 คน (น.ส.ฌัชชา ชีวะพันธ์, น.ส.พิชามญช์ พุฒแก้ว และน.ส.โสภิตา เ

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมหลักสูตร “โปรแกรมออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (โปรแกรม BEC)” โ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะดูงาน โดยมี ดร.รุชดี บิลหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัด

เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ภูมิภาค-ภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาส

เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จาก