เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และบุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี           ทีมวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต , ผศ.ดร. สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ , นายจิระศักดิ์ นพรัตน์ , นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และ นางสาวสุนิสา

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี” ให้กับบุคลากรของบริษัท  ไทยล

          กิจกรรมรับสมัครสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. วันที่ 25 เมษายน 2662 ณ ลานหน้าห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอขอบคุณ

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มาบรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้าและบรรยายเรื่องเส้นทางอาชีพพร้อมแนะนำเทคนิคการสัมภา

เมื่อวันที่  1-3  พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ให้กับน้องๆ อายุระหว่าง 9-13 ปีใ

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือรู้จักกั

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ