วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ ค

ตามที่กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ประกอบกับภาคใต้มีแหล่งชีวมวล และมีปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้เชิญ วศ.ณรงค์ฤทธ์ โทธรัตน์ ผู้ร่วมคณะวิจัยแหล่งชีวมว

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศ

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี 🔘 ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ (รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ) 🔘 รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ (ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

วันที่ 27 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ และ ดร. ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ คุณประศาส

มื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ บจก. เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จัดอบรม หลักสูตร “การใช้งานของวัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา” ณ ห้องประชุมดงยาง1 คณะว

รศ.ดร.ณัฏฐา  จินดาเพ็ชร์ และคณะกรรมการโครงการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มุ่งมั่นหาพันธมิตรร่วมกันศึกษาและพัฒนาเมืองหาดใหญ่ โดยได้เข้าร่วมป

Prof.Dr. Branislav Borovac Visiting Professor จาก University of Novi Sad, Serbia เข้าพบ รศ.ดร.ธนิต เฉลิม​ยา​นนท์​คณบดี​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 พร้อมด้วย​ ผศ.ดร. ธีรยุทธ หลีวิจิต