กำหนดการงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             &

ผศ.ดร.กฤช สมนึก และนักศึกษาทีมวิจัยไบโอดีเซล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมออกรายการโทรทัศน์ “จับตาสาถานการณ์” เรื่องไบโอดีเซลทางเลือกวิกฤตน้ำมันแพง ติดตามเทป

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชุนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วม

เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า:พลังงานลม แสงอาทิตย์ คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง ณ ห้องประชุมมงค

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “ภาวะความเป็นผู้นำ” ให้กับบุคลากรของบริ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมมงคลสุ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “7QC tools เพื่อการปรับปรุงงาน” รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรของ