ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ทูโช เนกตี้อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) ได้ทำความร่วมมือในการจัดตั้งห้องวิจัยร่วมทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ และได้กำหน

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสที่เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยเรื่อง "เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2561  ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ได้กำหนดจัดประชุมหารือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อ

เมื่อวันที่  4 เมษายน  2561  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “7QC tools เพื่อการปรับปรุงงา

เมื่อวันที่  23 มีนาคม  2561  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

        ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาบรรยายประสบการณ์ "การปรับโครงสร้างองค์กร" เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 25

เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2561  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล

เมื่อระหว่างวันที่ 19- 30 มีนาคม 2561 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ได้ร่วมฝ