หน่วยชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ โรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย รุ่นที่ 2  ในระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 1st Intermediate Meeting ของศูนย์ความเป็นเลิศ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2554 หรือ Thailand Robot@HomeChampionship 2011&

หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 รองศาสตราจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและว

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้ารับรางวัลงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยมี รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดงาน

อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร พร้อมนักศึกษา 35 คน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ร่วมบูรณะสำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโครงการ 45 ปี วิศวะ ม.อ. 45 ความดี  

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาได้เปิดการสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสมคิด จีนาพงษ์ และนางพรพิมล แสนสุข ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งมีผลงานท