ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (หน่วยวิจัยและนวัตกรรม) ได้มีนโยบายในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “แข่งขันได้” และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “สังคมรู้จักและยอมรับ” โดยใช้นโยบายที่เน้

ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ พร้อมด้วยบุคคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา

อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร พร้อมนักศึกษา 35 คน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ร่วมบูรณะสำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโครงการ 45 ปี วิศวะ ม.อ. 45 ความดี  

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคุณธนบดี รัศมิทัต ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ และทีมงานเนื่องในโอกาสมอบเงินสนับสนุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วิศวฯ ม.อ. เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

หน่วยชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ โรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย รุ่นที่ 2  ในระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 1st Intermediate Meeting ของศูนย์ความเป็นเลิศ

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย 2012 สนามภาคใต้ มีโจทย์ของการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถผลิตเก็บถ้วยน้ำยางพารา และน้ำยางพารา เพื่อช่วยลดภาระของเกษตรกรในชีวิตประจำวันได้ โดยหุ่นยนต์จะต้องเดินท

หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 รองศาสตราจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและว