โครงการ M-150 IDEOLOGY 2011 โซลาร์เซลล์เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ได้ทำการตัดสินรอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือก 5 ทีม ไปสร้างสถานีโซลาร์เซลล์มอบให้ท้องถิ่นห่างไกล เพื่อให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เมื่อวันท

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ  Shop ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีพิธีมอบเครื่องรีดทางจากและเครื่องตีเยื่อบุกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง โดยร

ในวันที่ 18 ส.ค. 2554 มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 3 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในที่

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค.54 ณ.ห้องประชุมมงคลสุข ในโอกาสที่จัดโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน "โครงการยอดน

ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2010 ในฐานะบุคคลผู้เสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นนวัตกรรมการทำงาน ที่ประสบควา

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ในงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 25

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลงานการประยุกต์ใช้จากผลงานวิจัยสู่การใช้งานในชุมชน ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” เกษตรแ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังผลการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 นี้ โดยมี ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ

รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับและประชุมหารือการทำความร่วมมมือกับ  คณะผู้บริหารและคณะกรร