ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตามคำสั่งที่ 004/2553 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้ว

ร่วมแสดงความยินดีกับผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ ในการดำเนินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา โครงการ “ลูกพระบิดากับการพัฒนารถ Formu

โครงการ M-150 IDEOLOGY 2011 โซลาร์เซลล์เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ได้ทำการตัดสินรอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือก 5 ทีม ไปสร้างสถานีโซลาร์เซลล์มอบให้ท้องถิ่นห่างไกล เพื่อให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เมื่อวันท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีกา

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011 ซึ่งมอบโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค.54 ณ.ห้องประชุมมงคลสุข ในโอกาสที่จัดโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน "โครงการยอดน

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากรจากทุกภาควิชา เข้าร่วมดูงานกิจกรรมการจัดความรู้ ณ ทัพเรือภาคที่ 2 จ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้จัดให้มีการลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร เ

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลงานการประยุกต์ใช้จากผลงานวิจัยสู่การใช้งานในชุมชน ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” เกษตรแ