เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ  Shop ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีพิธีมอบเครื่องรีดทางจากและเครื่องตีเยื่อบุกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง โดยร

ในวันที่ 18 ส.ค. 2554 มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 3 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในที่

ACM-ICPC Thailand Southern Region Programming Contest 2011 การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค เขตภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม

ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2010 ในฐานะบุคคลผู้เสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นนวัตกรรมการทำงาน ที่ประสบควา

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ในงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 25

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ ขึ้นในวันท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังผลการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 นี้ โดยมี ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ

รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับและประชุมหารือการทำความร่วมมมือกับ  คณะผู้บริหารและคณะกรร

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับคณะผู้