ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์  ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน EU- Asia Road Safety Centre of Excellence (RoSCoE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญให้เ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 45 ปี ซึ่งมีผู้ส่งเข้าร่วมทั้งสองรายการประมาณ 100 ผลงาน ซึ่งตราสัญลักษณ์และคำขวัญที่ได้จะต้องสื่อ

นางสาวจินดาภรณ์ เยาถัก นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแข่งขันโครงงานของนักศึกษา (Student Design Challenge : SDC) ในงานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูส

ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยทีมงาน ผศ.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ และ ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  สำน

นายพิศาล ทองเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วิ่งคืนป่ากับวิศวฯ ม.อ. & สปอนเซอร์ เพื่อเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา จัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์ประชุม

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 2554 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเมคาทรอนิกส์ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันปร

หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯร่วมกับหน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการโรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย ภายใต้กิจกรรม ชื่อ “โรงเรียนทัวร์วิจัย” ในช่วงเปิดเทอมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเร

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างบริษัท พาเนล พลัส จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร