เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วิทยาเขต ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561 ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 Dr. Yoshio Otani Vice President for International affairs เข้าหารือและนำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Summer Program และการทำหลักสูตรร่วมกันกับระหว่าง Kanazawa University กั

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นางสาวปิ่นสิริ พลายด้วง และนายศิรวิทย์ เพ็ชรเรือง ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มเครื่องกลและอุตสาหกรรม จากผลงา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดย H.E. Mr.Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ตระกูล Pal

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร รอบเดือนพฤษภาคม 2561  พร้อมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์สอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นำทีมโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ และผศ. สาวิตร์ ตัณฑนุช นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม

ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายในหัวข้อ "ทำงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมอย่างไร? ...... ให้ประสบความสำเร็จ" เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ แล

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เนกตี้อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (N