เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.นำโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคุณทศพร ศรีเอี่ยม ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ /กรรมการกลาง วสท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก ประกาศมหาวิทยา

เมื่อวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” ณ ห้องประชุมมงคล

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัม

                   ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย เป็นเวลา 1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า : จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ฟอสซิลและถ

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาใน

ทีมวิจัยไบโอดีเซลของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และผศ.ดร.กฤช สมนึก ได้นำเสนอ และจัดภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ "BIODIESEL", His Majesty the King Rama IX Project ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กร

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ดร.ฐานันดร์ศักดิ์   เทพญา รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรจาก สาขาวิชาวิศวกรร