วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คุณเทวินทร์ สิริโชคชัยกุล ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 12 ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร Workshop เรื่อง MSA ( Measurement System Analysis) ให้กับครู/ช่าง และเจ้าหน้า

1. กิจกรรมออกแบบเกมสร้างสรรค์สังคม (วันที่ 19 สิงหาคม 2562)    สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้เลย กดสมัครกิจกรรมที่ 12. กิจกรรมการเรียนรู้ Internet of things with Blynk (วันที่ 20 สิงหาคม 2562)&

ENGINEERING FAIR & PSU OPEN HOUSE 2019    ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1.การแข่งขันหุ่นยต์ SUMO 2.การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมฯ (ACM-ICPC)    3.การแข่งขัน Power Jet Car 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดโครงการอบรมเรื่องกระบวนการแยกและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยก แยกของ Lab ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เรื่องกระบวนการแยกแ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 9.30 น.ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณาจารย์ผู้เชียวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดังนี้ รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล, รศ.ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันระบบส่งไฟฟ้าเพื่อการศึกษาให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กิจกรรมนักศึกษาใหม่ชั่นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แนะการเรียนในคณะฯ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป

โครงการ “วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง”   วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร &nbs