เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน โดย ผศ.ดร.กฤช สมนึก และทีมวิจัยไบโอดีเซล ยินดีต้อนรับ Prof.IR.DR.Mohamad Shaiful Ashrul Is

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Dr.Salim Hiziroglu จาก Resource & Management ,Oklahoma State Universityบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาร

ประกาศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นักศึกษาเราเก่ง!! การแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (5 วิทยาเขต) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สวทช. นำผู้บริหารโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) วิทยากร (อาจารย์

           เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็ม” ณ ห้องดง

          ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับโล่นักวิจัยดีเด่น/บุคลากรดีเด่น/อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นและบุคลากรที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลา 20 ปีและบุค

          วันที่ 1 มีนาคม 2562 องค์การบริหารจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ   เป็นผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอข้อ