ศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ธานีรณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญ Professor W.O. Yandell  มาสอนและให้คำปรึกษานักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นการเรียนกา

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมฟื้นฟู และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนใ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โดยในคราวเดีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเ

ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เปิดสัมมนา “ การวางปะการังเทียมฟื้นฟูชายฝั่งสงขลา” โดยมี ผศ.พยอม รัตนมณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยปะการังเทียม เมื่อว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข และนางสาวกุลภัสสร์ จันทร์พิทักษ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลรอ

นายต้าย บัณฑิศักดิ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช และ รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Bes

คุณพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ปี 2554 รุ่นที่ 25 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ได้รับรางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จากโครงการ YECC2011 งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10   (Thailand ICT Contest Fest