คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 45 ปี ซึ่งมีผู้ส่งเข้าร่วมทั้งสองรายการประมาณ 100 ผลงาน ซึ่งตราสัญลักษณ์และคำขวัญที่ได้จะต้องสื่อ

นางสาวจินดาภรณ์ เยาถัก นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแข่งขันโครงงานของนักศึกษา (Student Design Challenge : SDC) ในงานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูส

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร เพื่อสนับสนุนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคคลภายนอกได้สอบ ณ สนามสอบภูมิภาค โดยจัดทดสอบรุ่นที่ 1

นายพิศาล ทองเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วิ่งคืนป่ากับวิศวฯ ม.อ. & สปอนเซอร์ เพื่อเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา จัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์ประชุม

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 2554 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเมคาทรอนิกส์ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันปร

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของผลงานรถ Formula ทีมลูกพระบิดา โดยมี ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล และดร.วช

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างบริษัท พาเนล พลัส จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร

รศ. ดร. ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน เรื่องเทคนิคการนำกลับมาใช้ใหม่ของน้ำยาอัดเนื้อไม้ยางพารา โดยมีหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร นางจรรยา อิน