รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 4–5 สิงหาคม 2553 ณ คณะ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมหารือเพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยี

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร โดยระบบ UCC" ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับ สถาบันวิจัยแ

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2553 โดยมี ผศ.สมเกียรติ นาคกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ได้มีการมอ

Quacquarelli Symonds หรือ QS ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Asian university rankings - top 200 ในปีนี้ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยได้รับการจัดอันดับที่ 101 ในระดับเอ

รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาในสำรวจ ออกแบบระ

รศ.บุญเจริญ  วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาท ในพิธีปฐมนิเทศแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร โดยมีคณาจา

Dr. Andrew Davison อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่งหนังสือ Learn BlackBerry Games Development โดยได้แต่งร่วมกับ Dr. Carol Hamer ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://frogparrot.net/blackberry/