คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานวิจัย "ไบโอดีเซล" ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน ในโอกาสที่ได้เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตร

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการก่อตั้งสถาบันพลังงาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการทำวิจัย ซึ่งมี รองศาสต