รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมฟื้นฟู และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนใ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โดยในคราวเดีย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงาน Thailand ICT Contest Festival 2010 เมื่อวันที่ 1 -3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่

ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เปิดสัมมนา “ การวางปะการังเทียมฟื้นฟูชายฝั่งสงขลา” โดยมี ผศ.พยอม รัตนมณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยปะการังเทียม เมื่อว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข และนางสาวกุลภัสสร์ จันทร์พิทักษ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับรางวัลรอ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้ารับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมี คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจ

คุณพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ปี 2554 รุ่นที่ 25 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ได้รับรางวัล ความคิดสร้างสรรค์ จากโครงการ YECC2011 งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10   (Thailand ICT Contest Fest

MR.Mads  Korn เจ้าหน้าที่การทูต (ความร่วมมือ) คณะผู้แทนสหภาพยุโรปได้เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ และ อ.ปรเมศวร์ เหลือเทพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ณ คณะวิศวกรรมศ