นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ภายใต้สโลแกนงาน  “เทคโนโลยี ถิ่นใต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ตึกอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมนักข่าวจากรายการ คิดได้ ไทยทำ ทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 ได้มาทำข่าวผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มห

รศ.ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงก๊าซดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นทีมงานวิจัย ในโอกาสนี้ รศ

เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานวิศวฯ ม.อ. วิชาการ เพื่อเป็นการแสดงผลงานวิชาการและการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ของนักศึกษา รวมทั้งการแสดงผลงานของนักวิจัยคณ

ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ รองศาสตราจารย์   ดร.ชาคริต    ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดี

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดทำบุญตึกภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2553 มีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553

รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ กลับจากการถูกยืมตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มาปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลแ

นางสาวสุนันทา ภูมิสมบัติ นายกรกฤตย์ ชูจิต นางสาวศิริวดี อึ้งสกุล นางสาวเกศสุดา สืบสังข์ และนางสาวอรียา สังยาหยา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ส่งผล

ผศ.สมเกียรติ นาคกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.กำพล ประทีปชัยกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ส่