เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำวิจัย" ให้แก่ นักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ที่

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ นางจรรยา อินทมณี และนางสาวนิรัติศัย รักมาก จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มอบเครื่องกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากฟาร์ม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาเมคาทรอนิกส์ ได้มีการนำเสนอผลงานและนิทรรศการ “จริยธรรมสำหรับวิศวกร” ณ บริเวณหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหัวข้อ การฝ่าฝืน

ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2552 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ดร.สุธรรม สุขมณี รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบโล่รางวัล จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "เนื่องในโอกาสที่คณะวิศวกรร

คุณสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนารับฟังความคิดเห็น “แนวทางและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือสำราญ เมื

รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2553 โดยวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ได้แก่นายกิตติคุณ ทองพูล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี

คณบดี ทีมบริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็