ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ์  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 (TME

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับสู่การนำเสนอสรุปผลการฝึกงาน / ผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์งานวิจัยของนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการTESA Top Gun Rally 2010 ในหัวข้อ “ระบบควบคุมคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ :น้ำดื่มบรรจุขวด (Quality Inspection for Smart  Factory : Bottled Wate

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมวัสดุ ร่วมกันฟื้นฟูพัฒนาโรงครัวและโบสถ์ของวัดแหลมวัง ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา อีกทั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย นายอาซาน  นุ้ยโดด นายนัสรีย์ โดยิ   พร้อมด้วย นายกรกฤตย์  ชูจิต นางสาวศิริณี  ทองปัญจา นายเอกพงษ์  แก้วราบ เข้าร่วมแข่งขันงาน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) 2010 โดยมีนักศึกษาเจ้าของผลงานคือนายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นายชนาสิน ภานุวัฒนากูล และนายธนไชย เ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2553 ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ดร.สุรัสวดี กังสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายมูหามัด เต๊ะยอ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบทความยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำวิจัย" ให้แก่ นักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ที่