รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างบริษัท พาเนล พลัส จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร

รศ. ดร. ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน เรื่องเทคนิคการนำกลับมาใช้ใหม่ของน้ำยาอัดเนื้อไม้ยางพารา โดยมีหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร นางจรรยา อิน

นางสาวจินดาภรณ์ เยาถัก นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแข่งขันโครงงานของนักศึกษา (Student Design Challenge : SDC) ในงานประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูส

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร เพื่อสนับสนุนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคคลภายนอกได้สอบ ณ สนามสอบภูมิภาค โดยจัดทดสอบรุ่นที่ 1

ศ.ดร. พิชัย ธานีรณานนท์ และ อ.ปรเมศวร์ เหลือเทพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัย Bauhaus-Universit?t Weimarประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 5 – 12 พฤษภาคม ที่ผ่าน

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 2554 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเมคาทรอนิกส์ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันปร

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของผลงานรถ Formula ทีมลูกพระบิดา โดยมี ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล และดร.วช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ “The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011)” และการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9 &n