ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553  

เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานวิศวฯ ม.อ. วิชาการ เพื่อเป็นการแสดงผลงานวิชาการและการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ของนักศึกษา รวมทั้งการแสดงผลงานของนักวิจัยคณ

ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ รองศาสตราจารย์   ดร.ชาคริต    ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดี

ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์จากภาควิชาของคณะฯ เข้าร่วมฟังการรายงานสรุปการฝึกงานเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนั

รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ กลับจากการถูกยืมตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มาปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลแ

นางสาวสุนันทา ภูมิสมบัติ นายกรกฤตย์ ชูจิต นางสาวศิริวดี อึ้งสกุล นางสาวเกศสุดา สืบสังข์ และนางสาวอรียา สังยาหยา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ส่งผล

นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ภายใต้สโลแกนงาน  “เทคโนโลยี ถิ่นใต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ตึกอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมนักข่าวจากรายการ คิดได้ ไทยทำ ทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 ได้มาทำข่าวผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มห

รศ.ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงก๊าซดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นทีมงานวิจัย ในโอกาสนี้ รศ