ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาต

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ม.อ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะฯ และคณาจารย์จากภาควิชาฯ ต่างๆ ร่วมต้อนรับผู้บริหารคือ คุณณิชกานต์ ชูยงค์  แ

นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ภายใต้สโลแกนงาน  “เทคโนโลยี ถิ่นใต

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนะนำให้ความรู้เรื่องรถยนต์ไฮบริดจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ ลานตึกคณะฯ หน้าห้องประ

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553  

เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานวิศวฯ ม.อ. วิชาการ เพื่อเป็นการแสดงผลงานวิชาการและการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ของนักศึกษา รวมทั้งการแสดงผลงานของนักวิจัยคณ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) ในกำกับของ กทช. ได้มอบทุนสนับสนุนคณะวิศวะฯ ม.อ. จำนวน 4.6 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการวิจัย NTC Telecommunications researc

ผศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์จากภาควิชาของคณะฯ เข้าร่วมฟังการรายงานสรุปการฝึกงานเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนั

รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ กลับจากการถูกยืมตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มาปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลแ