รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประธานกรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้กล่าวต้อนรับในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและการรายงานผลการดำเนินการประจำปีของทีมวิจัย หน่วยวิจัย ส

ขอแสดงความยินดีกับนาย อนันต์ นิลโกสีย์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 ซึ่งได้เข้ารับรางวัลจาก นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานใน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 หน่วยชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี "การผลิตน้ำส้มควันไม้ด้วยเครื่องแยกน้ำมันดิน" ให้แก่สมาชิกกลุ่ม

อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ครั้ง 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2553 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบด

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดกอล์ฟการกุศลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ซึ่งเป็นประธานกรรมการดำเนินการจัดงาน พร้อมด้วย

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารของคณะฯ ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาทางวิชาการและการเรียนการสอน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร นำทีมงาน พร้อมนักข่าวช่อง 9 อัดรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" ในหมู่บ้านเขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกาจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นเงิน 155,000 บาท และเงินสมทบการจัดประชุมฯ ส่วนหนึ่งเป็นเงิน 50,000 บาท จากรายได้การแข่งขันกอล

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับผลการประเมินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับผลการประเมินระดับ 4 ใน 4 สาขา จาก 7 สาขา จากผลการประเมินคุณภาพผลงาน