เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ตึกอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมนักข่าวจากรายการ คิดได้ ไทยทำ ทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 ได้มาทำข่าวผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มห

รศ.ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงก๊าซดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นทีมงานวิจัย ในโอกาสนี้ รศ

ขอแสดงความยินดีกับชมรมโรโบติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่คว้าสองรางวัล จากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์สาวน้อยตกน้ำ ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขันถึง 72 ทีมจาก

ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ รองศาสตราจารย์   ดร.ชาคริต    ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดี

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดทำบุญตึกภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2553 มีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ทั้งระบบการเรียนการสอน และกฎระเบียบต่างๆ

นางสาวสุนันทา ภูมิสมบัติ นายกรกฤตย์ ชูจิต นางสาวศิริวดี อึ้งสกุล นางสาวเกศสุดา สืบสังข์ และนางสาวอรียา สังยาหยา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ส่งผล

ผศ.สมเกียรติ นาคกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.กำพล ประทีปชัยกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ส่

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนำคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ในโครงการวิศว