เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยีน้ำยาง” ให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งจัดเป็นรุ่นที่ 2 ณ ห

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Shimada Shinji (President) Prof. Kumada Nobuhiro, (Dean of Faculty of Engine

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “5ส. กับการพัฒนาแบบยั่งยืน” ให้กับบุคลากรของบริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมของบริษัท โดย

                เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ครั้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาเครือข่ายโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) แล

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็มให้กับบุคลากรของโรงเรียนแสงทองวิทยา ณ ห้อง Conference อาคารพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.ค. 62 เวลา ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณาจารย์ผู้เชียวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดังนี้ รศ.ดร.ผกามาศ เจษฏ์พัฒนานนท์(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี),&n

            ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ห้

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล” ให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวินจำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติ