เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Smoke-wire Flow Visualization Technique ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากร จากประเทศสิงคโปร์ Prof. Dr. S.H.Wino

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนฯ ให้ก

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิจ เอียดตรง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ ในโอกาสได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ระดับอุด

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบคณบดีและนักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. พร้อมห

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีครู/ช่าง นำโดย นายประยูร  ด้วงศิริ นายนเรศ  จินดาเพ็ชร

ด้วยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัลฯ และมีมติอนุมัติให้รางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561  จำนวน 51 ผลงานในสาขาวิช

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือพร้อมเจรจาแนวทางความร่วมมือในอนาคต และแสดงความขอบคุณกับ Dr. Zaleha Mustafa , Senior Lecturere, Faculty of Manufact

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวฯ ม.อ. ได้ต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จเร เลิศสุดวิชัย หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม และ คุณชุต

นักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในนามทีม “ลูกพระบิดา”  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018 เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จ