สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในแอฟริกาจำนวน 9 ประเทศ อาทิเช่น อียิปต์ โมร็อคโค มาดากัสการ์ เซาท์แอฟริกา ฯลฯ รวมทั้งผู้แทนจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมระดมสมองและได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภายในคณะฯ จัดโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้  ซึ่งเป็นบริการวิชาการแบบให้เปล่า ดังนี้ เช็ควัดคว

นายเมธี  ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เชิงวิศวกรรมสู่ชุมชน ณ อาคารศูนย์นิทรรศการวิศวทัศน์ (ตึกหุ่นยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์พิชิต เร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการระดมทุนขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ทำความสะอาดสถานที่สาธ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วย อาจารย์ปราโมทย์ จูฑาพร และอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมพิธีรับมอบครุภัณฑ์ PLC จาก SI

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2553 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใ

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ประกาศผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2553 โดยในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับ 2 รางวัลประเภทรางวัลทั่วไปจากผลงานเรื่อง การผลิตไบโอดีเซลจากไขมั

นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. หาดใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลที่ 3) ในการแข่งขัน ACM-ICPC Thailand National Programming Contest 2010 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 4–5 สิงหาคม 2553 ณ คณะ