รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการเผยแพร่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้ด้วยเครื่องแยกน้ำมันดินแ

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี และทีมงานประกอบด้วย นางสาวนิรัติศัย รักมาก นักศึกษาระดับปริญญาเอก และนางจรรยา อินทมณี ภาควิชาฯ เค

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร นำทีมงาน พร้อมนักข่าวช่อง 9 อัดรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" ในหมู่บ้านเขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.พยอม รัตนมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การสัมภาษณ์ทีมนักข่าวช่อง 7 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชาย

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประธานกรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้กล่าวต้อนรับในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและการรายงานผลการดำเนินการประจำปีของทีมวิจัย หน่วยวิจัย ส

ขอแสดงความยินดีกับนาย อนันต์ นิลโกสีย์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 ซึ่งได้เข้ารับรางวัลจาก นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการทอดผ้าป่า ณ วัดป่าตอ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจ

อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ครั้ง 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2553 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบด

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เข้าร่วมพิธีเปิดกอล์ฟการกุศลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ซึ่งเป็นประธานกรรมการดำเนินการจัดงาน พร้อมด้วย