Prof. Dr. Nikola Grujic คณบดีคณะแพทยศาสตร์ University of Novi Sad (UNS) สาธารณรัฐเซอร์เบีย และคณะรวมจำนวน 4 ท่าน ได้เดินทางมามาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30-15.00 น. เพ

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรทุนเป็น รางวัลสำหรับผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ต่อชุมชน ในปี

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553 ห้องแก

ดร.นิคม สุวรรณวร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาระบบประมวลภาพและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีและ

ผศ.ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ทีมงาน เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวการการเชื่อมความสัมพันธ์งานของชุมชน กับ คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ผู้จัดการโครงการบัณฑ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เป็นศูนย์ประสานงานจัดการประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเ

ผศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นที่ปรึกษา "โครงการเก็บรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมาวาส  (วัดกลาง)จ.สงขลา" ซึ่งได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยฯ  ผศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร อาจ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก การประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ประกอบด้วย รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแล