ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เป็นศูนย์ประสานงานจัดการประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเ

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ประชุมเสวนาเรื่อง "วิศวกรดงยางกับงานวิศวกรรมการขนส่งมวลชนทางราง" เมื่อวันเสาร์ที่ 1

 นาย กิตติคุณ ทองพูล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความดีเด่น สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON-32) โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐา จิ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ประกอบด้วย รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแล

ด้วย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันร่วมต้อนรับ Hamada Chemical Co., Ltd จากประเทศญี่ปุ่นที่เข้า

นางสาวน้ำทิพย์ รัตนวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่าดีเด่น จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 - 27

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือกับตัวแทนจาก Technical Research Centre of Finland คือ Mr.Heiskanen Veli-Pekka และ Mr.Jouni Hamalainen โดยมีคุณทวีป วานิชย์หานนท์ คุณประสง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดท่าแซะ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุ

เมื่อวันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2552 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรวม 10 คน จากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยความร่วมมือและการสนับสนุน