คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรทุนเป็น รางวัลสำหรับผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ต่อชุมชน ในปี

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553 ห้องแก

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือกับตัวแทนจาก Technical Research Centre of Finland คือ Mr.Heiskanen Veli-Pekka และ Mr.Jouni Hamalainen โดยมีคุณทวีป วานิชย์หานนท์ คุณประสง

ผศ.ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ทีมงาน เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวการการเชื่อมความสัมพันธ์งานของชุมชน กับ คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ผู้จัดการโครงการบัณฑ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เป็นศูนย์ประสานงานจัดการประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเ

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ประชุมเสวนาเรื่อง "วิศวกรดงยางกับงานวิศวกรรมการขนส่งมวลชนทางราง" เมื่อวันเสาร์ที่ 1

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก การประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ประกอบด้วย รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแล

ด้วย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันร่วมต้อนรับ Hamada Chemical Co., Ltd จากประเทศญี่ปุ่นที่เข้า