ด้วย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันร่วมต้อนรับ Hamada Chemical Co., Ltd จากประเทศญี่ปุ่นที่เข้า

นางสาวน้ำทิพย์ รัตนวรรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่าดีเด่น จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 - 27

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานวิจัย "ไบโอดีเซล" ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน ในโอกาสที่ได้เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดท่าแซะ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุ

เมื่อวันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2552 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรวม 10 คน จากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยความร่วมมือและการสนับสนุน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการก่อตั้งสถาบันพลังงาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการทำวิจัย ซึ่งมี รองศาสต

 นาย กิตติคุณ ทองพูล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความดีเด่น สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON-32) โดยมี ผศ.ดร.ณัฏฐา จิ

นายต้าย บัณฑิศักดิ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552 จากกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากเรื่อง การศึกษาการวัดค่