วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานกล่องฆ่าเชื้อรังสียูวี ได้ส่งมอบชุดกล่องทำความสะอาดหน้ากากอนามัยด้วยรัง

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์)และ ห

          ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวศาสตร์ ม.อ. ได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นคณะทำงานฝ่ายบริหารในการติดตั้ง วางระบบโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สา

          วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศออนไลน์ "กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563" วันพฤหั

            ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ “เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ และ นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย” เพื่อช่วยแบ่งเบ