เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2562 หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  เข้าพบ คุณศุภวัฒน์   ไตรวนาธรรม  ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือวนาวัฒน์ และคุณประสาร&nb

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ ค

ตามที่กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ประกอบกับภาคใต้มีแหล่งชีวมวล และมีปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้เชิญ วศ.ณรงค์ฤทธ์ โทธรัตน์ ผู้ร่วมคณะวิจัยแหล่งชีวมว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะดูงาน โดยมี ดร.รุชดี บิลหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาการจัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศ

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี 🔘 ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ (รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ) 🔘 รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ (ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จาก

มื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ บจก. เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จัดอบรม หลักสูตร “การใช้งานของวัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา” ณ ห้องประชุมดงยาง1 คณะว

รศ.ดร.ณัฏฐา  จินดาเพ็ชร์ และคณะกรรมการโครงการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มุ่งมั่นหาพันธมิตรร่วมกันศึกษาและพัฒนาเมืองหาดใหญ่ โดยได้เข้าร่วมป