ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผวจ. ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 12 และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยปัจจุบั

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร "5ส. กับการพัฒนาแบบยั่งยืน" ให้กับบุคลากรของบริษัท บริษัท พีพีไพร์ม จำกัด(มหาชน) ณ ห้องปร

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Anchor and Fire Pro

          “ทีมลูกพระบิดา” นักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการแข่งขัน 2018 Student Formula Japan

          วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักรียนเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของสา

          เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและกระ

          เมื่อวันนี้ 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมการออกแบบโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด้วยแนวคิด STEM ศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลอ