เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า : จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ฟอสซิลและถ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :  สำเร็จวุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส.เทียบเท่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกียวข้อง มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “ภาวะความเป็นผู้นำ” ให้กับบุคลากรของบริ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ดร.ฐานันดร์ศักดิ์   เทพญา รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรจาก สาขาวิชาวิศวกรร

กำหนดการงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             &

ผศ.ดร.กฤช สมนึก และนักศึกษาทีมวิจัยไบโอดีเซล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมออกรายการโทรทัศน์ “จับตาสาถานการณ์” เรื่องไบโอดีเซลทางเลือกวิกฤตน้ำมันแพง ติดตามเทป

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชุนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วม

เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการ