เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็ม” ณ ห้องดงยาง1 โ

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์และดร. กิตติคุณ ทองพูล ได้ให้การต้อนรับ คณะ

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท Huawei ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสต

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ร่วมกับ สวทช. ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

          วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน จัดกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ "นักคิด...นักวิจัย...ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562" โดยรศ.ดร

          วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์ทคโนโลยีและเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมี รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำ

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อการปรับปรุง” ให้กับบุคลากรของบริษัทกรีน ร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดงาน สวทช. – วิทย์ สัญจร ประจำปี 2561 หัวข้อ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” ครั้ง

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) หัวหน้าภาควิชาวิศวก