เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 Dr. Yoshio Otani Vice President for International affairs เข้าหารือและนำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Summer Program และการทำหลักสูตรร่วมกันกับระหว่าง Kanazawa University กั

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Smoke-wire Flow Visualization Technique ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากร จากประเทศสิงคโปร์ Prof. Dr. S.H.Wino

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนฯ ให้ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร รอบเดือนพฤษภาคม 2561  พร้อมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์สอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบคณบดีและนักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. พร้อมห

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีครู/ช่าง นำโดย นายประยูร  ด้วงศิริ นายนเรศ  จินดาเพ็ชร

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เนกตี้อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (N

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือพร้อมเจรจาแนวทางความร่วมมือในอนาคต และแสดงความขอบคุณกับ Dr. Zaleha Mustafa , Senior Lecturere, Faculty of Manufact

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวฯ ม.อ. ได้ต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จเร เลิศสุดวิชัย หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม และ คุณชุต