เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมมงคลสุ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “7QC tools เพื่อการปรับปรุงงาน” รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรของ

        ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาบรรยายประสบการณ์ "การปรับโครงสร้างองค์กร" เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 25

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำร

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ทูโช เนกตี้อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) ได้ทำความร่วมมือในการจัดตั้งห้องวิจัยร่วมทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ และได้กำหน

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสที่เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยเรื่อง "เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า:พลังงานลม แสงอาทิตย์ คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง ณ ห้องประชุมมงค

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ได้กำหนดจัดประชุมหารือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อ

เมื่อวันที่  4 เมษายน  2561  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “7QC tools เพื่อการปรับปรุงงา