สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรุปผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึก

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับ คณาจารย์จาก MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA VOCATIONAL COLLEGE BALIK PULAU โดยมี MR.ABDUL RAUF BI

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร "5ส. กับการพัฒนาแบบยั่งยืน" ให้กับบุคลากรของบริษัท บริษัท พีพีไพร์ม จำกัด(มหาชน) ณ ห้องปร

          เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธนิต​ เฉลิมยานนท์​ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการ IEEE 5th​ Internat

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Contest 2018 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวั

          วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักรียนเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของสา

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางผู้บริหารบริษัท Millennium Auto ได้เข้าพบผู้บริหารคณะ ภาควิชา และอาจารย์เพื่อหารือความร่วมมือ และมีข้อสรุป 2 ประเด็นคือ 1) ถึงจัดให้

          ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผวจ. ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 12 และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยปัจจุบั

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ท