เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคร

          ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.กฤช สมนึก, รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และทีมวิจัยด้านไบโอดีเซล จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจั

          วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. นักเรียนและครูโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานค

          รศ.ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย Mr.Leo Paul Vaurs ร่วมประชุมและหารือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อหาแนวทางการจัดทำ Unif

      เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และวันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน” ให้กับบุค

          เมื่อวันพฤหัสที่ 23 มกราคม 2562 ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน ให้การต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้

          ในวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานตึกสตางค์มงคลสุข หน่วยพัฒนาทักษะ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ได้จัดให้มีกิจกรรมงานนิทรรศการแหล่งงานเพื่อการแนะแนวอาชีพ (Engineerin

         เมื่อวันที่ 18 -20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมลูกพระบิดา ได้เข้าร่วมแข่งขัน 15th TSAE Auto Challenge 2019-Student Formula ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ โดยผลการแข่งขัน Formul