ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิจ เอียดตรง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ ในโอกาสได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ระดับอุด

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส เข้าร่วมลงนามสัญญาโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำและแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัศน์ ผู้

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤช สมนึกสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย รองศาสตรจารย์ กำพล ประทีปชัยกูร นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์และนายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค

ด้วยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัลฯ และมีมติอนุมัติให้รางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561  จำนวน 51 ผลงานในสาขาวิช

วันนี้ (อังคาร ที่ 23 ม.ค. 61) คณบดี ทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชา ร่วมแถลงข้อเท็จจริง เรื่อง “ผลการประเมินหลักสูตรคณะวิศวฯ ม.อ. ของ สกอ.”  ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ห้องหัวหุ่นยนต์)

ในวันนี้ (11ม.ค.61) กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ในประเด็นการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564

นักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในนามทีม “ลูกพระบิดา”  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018 เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จ

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. นำโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปีใหม่แก่ท่านผู้ว่าร

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.วิศวฯ เครื่องกล ในโอกาสที่คว้ารางวัลอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  RoboCup Asia-Pacific 2017 (RCAP 2017) ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไ