การจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID19 และให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการสอนให้เป็นไปตามกำหนดการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์