เมนูการใช้งาน

คณะผู้บริหาร

tanit รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
klangduen ผศ.ดร. กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
mprapas รศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
jareerat ผศ.ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้
Wiriya รศ.ดร. วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
pakamas รศ.ดร. ผกามาศ เจษฏ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
sumate ce ศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
sumate ce รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรเฉพาะทาง
Dr Suriya ดร. สุริยา จิรสถิตสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ctanan ผศ.ดร. ธนันท์ ชุบอุปการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
rvishnu ผศ.ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
mcharongpun รศ.ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
dujdow ผศ.ดร. ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
Watcharawaree ผศ.ดร. วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ