เมนูการใช้งาน

ภาพแสดงบรรยากาศภายในห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีความทันสมัยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้ใช้งาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล และรองรับกับประชาคมอาเซียน

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9