เมนูการใช้งาน

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการ

กลุ่มงานบริหารและบุคคล
 • บริหารบุคคล
 • พัฒนาบุคคล
 • สารบรรณ
 • องค์กรสร้างสุข
กลุ่มการเงินและพัสดุ
 • การเงิน
 • การพัสดุ
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 • รับนักศึกษา
 • พัฒนานักศึกษา
 • พัฒนาหลักสูตร
 • ทะเบียน
 • สนับสนุนสาขาและ AUN-QA
กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ
 • แผนงานและงบประมาณ
 • ประกันคุณภาพ
กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • ซ่อมบำรุง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • อาคารสถานที่
กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
 • ประชาสัมพันธ์
 • วิเทศน์สัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์
 • Business Unit และกิจการพิเศษ
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • งานจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • งานบริหารโครงการ
 • งานโสตทัศนูปกรณ์
งานวิจัยและนวัตกรรม
 • นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
 • บริหารจัดการทุนวิจัย
 • ผลงานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และสารสนเทศวิจัย
 • บูรณภาพการวิจัย
 • พันธกิจวิจัยเพื่อสังคม
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
งานเลขานุการและการประชุม
ศูนย์บริการวิชาการ