เมนูการใช้งาน

สาขาวิชา/หน่วยงาน

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

  • ศูนย์ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
  • ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ
  • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
  • ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
  • ศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์
  • สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
  • สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืช