เมนูการใช้งาน

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายนามคณบดีวาระการดำรงตำแหน่ง
ศาตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ปี พ.ศ. 2510 - 2511
ดร.นาท ตันฑวิรุฬ ปี พ.ศ. 2512 - 2513
ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 4 ธันวาคม 2513 - 31 ธันวาคม 2514
ศาตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง 1 มกราคม 2515 - 17 เมษายน 2515
ศาตราจารย์ ดร.ไวกูณฐ์ ชลิตพันธุ์ 18 เมษายน 2515 - 31 มีนาคม 2517
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ 1 เมษายน 2517 - 21 ตุลาคม 2518
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 22 ตุลาคม 2518 - 18 กรกฎาคม 2522
ดร.บุญ จันทร์ทักษิโณภาส 19 กรกฎาคม 2522 - 31 ตุลาคม 2522
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จุลละพงค์ จุลละโพธิ 1 พฤศจิกายน 2522 - 31 ตุลาคม 2526
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชค วิริยโกศล 1 พฤศจิกายน 2526 - 1 ตุลาคม 2530
อ.วีระพันธุ์ มุสิกสาร 2 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันายน 2538
อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2546
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2552
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2560
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน