เมนูการใช้งาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิศวฯ ม.อ. สร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล We engineer "Smart PSU Engineers"

พันธกิจ

 1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล
 2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่สากล
 3. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. สร้างระบบบริหารทรัพยากรเพื่อพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ปณิธาน

 • ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
 • ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 • ลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง
 • ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ค่านิยมองค์กร: S M A R T

S (Strive for Success)
มุ่งมั่น
M (Mankind)
มนุษยชาติ
A (Attitude)
ทัศนคติที่ดี
R (Responsibility)
มีความรับผิดชอบ
T (Teamwork)
ทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก

 • WIL (Work Integrated Learning)
 • Smart Faculty (Happy, Healthy, Efficiency)
 • Think Globally, Act Locally (ใช้ความรู้ระดับสากลแก้ปัญหาท้องถิ่น)

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1: การพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2: การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่สากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3: การพัฒนาบริการวิชาการเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรเพื่อพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6: การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข

แผนกลยุทธ์