เมนูการใช้งาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะวิศวฯ ชั้นนำ ระดับประเทศในการสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากล เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศ

พันธกิจ

 1. ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล
 2. สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใต้ให้เข้มแข็ง และเชื่อมโยงสู่สากล
 3. บริการวิชาการด้านวิศวกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นของภาคใต้และประเทศ

ปณิธาน

 • ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
 • ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 • ลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง
 • ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ค่านิยมองค์กร: S M A R T

S Strive for Success  มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

M Mankind  คำนึงถึงเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

A Attitude  มีทัศนคติที่ดี

R Responsibility  มีความรับผิดชอบ

T Teamwork  มีการทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก

 • ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยุคใหม่ เช่น การสื่อสารแห่งทศวรรษหน้า (Next-Gen Communications) ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology)
 • ประยุกต์ใช้ทักษะด้านวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ด้านยาง ปาล์ม และทะเล เช่น วัสดุผสม (Composite Material), การจัดการของเสีย (Waste Management), พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และวิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal Engineering)

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1: การพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2: การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่สากล
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3: การบริการวิชาการเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรเพื่อพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6: การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข

แผนกลยุทธ์