เมนูการใช้งาน

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ธุรการและการประชุม Tel. 074-287017, 074-287411
การจัดการทรัพยากรบุคคล Tel. 074287018, 074-287110
เลขานุการ Tel. 074-287005, 074-287011, 074-287013
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
การเงิน Tel. 074-287073, 074-287074
การพัสดุ Tel. 074-287067, 074-287069, 074-287072
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา
ทะเบียนและพัฒนาวิชาการ Tel. 074-287084
กิจการนักศึกษา Tel. 074-287083
บัณฑิตศึกษา

Tel. 074-287082

หน่วยองค์กรสัมพันธ์ Tel. 074-287111
กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

Tel. 074-287408-9, 074-287071, 074-287086

กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

Tel. 074-287021-2, 074-287057

หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

Tel. 074-287081

ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

Tel. 074-287089, 074-287423

Fax.  074-287313

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์

Tel. 074-287094